Connect with us

Administrație

Bani in plic in loc de coroane! Idee inteleapta venita din partea preotilor lugojeni in cazul unei inmormantari

Publicat

în

DSC_1116Preoții din Parohia Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj au venit cu o idee inteligentă zilele trecute pentru rezolvarea a două probleme printr-o singură soluție. Mai exact, aceștia au sfătuit enoriașii, care cumpărau până acum coroane peste coroane când mergeau la o înmormântare, să își schimbe acest obicei.

Meniul zilei, Octavian

Cum? Simplu: atunci când merg la o înmormântare, să ofere familiei îndoliate un buchet de flori și un plic cu o sumă de bani, care ar fi de mare ajutor pentru cheltuielile de îngropăciune și ar scuti și parohia de plata facturilor mari către Salprest S.A., care se ocupă de curățarea mormintelor de coroane, la 40 de zile de la ziua înmormântării.

Câștigă un voucher de 2500 euro pentru vacanța ta de vis!

„Argumentele care vin în sprijinul acestei recomandări sunt destule. Ne rezumăm a le aminti pe cele mai importante: acestă practică este frecventă în ţările civilizate din Europa, prin acest gest sunt ajutate atât familiile îndurerate, cât şi parohia, prin reducerea cheltuielilor pricinuite de salubrizarea cimitirului (parohia ar putea să recurgă foarte uşor la mărirea taxelor aferente, dar nu doreşte să aplice o astfel metodă, cu gândul că nu toţi enoriaşii au posibilităţi financiare deosebite), familia poate să aşeze lângă sicriu o singură coroană, mare şi frumoasă, iar cu banii primiţi ar putea acoperi unele cheltuieli legate de înmormântare, sau poate veni, de câte ori are ocazia, cu un buchet de flori la mormântul celui dispărut”, au declarat reprezentanții Parohiei Lugoj, citați de Ziarul Actualitatea.

RETIM

Prețul unei coroane se situează în jurul sumei de 30 de lei, obiceiul fiind ca la înmormântare, fiecare familie invitată să aducă măcar o coroană în memoria celui trecut la cele veșnice.

2 Comments

2 Comments

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Administrație

Se caută director pentru una dintre societățile Consiliului Local al Municipiului Lugoj

Publicat

în

UAT LUGOJ, prin Consiliul Local al Municipiului Lugoj în calitate de asociat unic al Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L.”, prin Comisia de selecție, anunță începerea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al societății.

Meniul zilei, Octavian

     Procedura de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Depunerea dosarului de candidatură – în termen de 20 de zile începând cu data publicării Anunțului de selecție;
 2. Elaborarea listei lungi, în care vor figura toți candidații care au depus dosarele de candidatură;
 3. Evaluarea dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă, admiterea/respingerea celor care îndeplinesc/nu îndeplinesc criteriile minime;
 4. Elaborarea listei scurte a candidațiilor admiși;
 5. Depunerea declarației de intenție a candidaților admiși pe lista scurtă, în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte. Declarația de intenție va fi redactată cu respectarea prevederilor H.G. nr.722/2016 și prevederile Scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.L. nr.46/28.02.2022. Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea societății, fiind parte componentă a evaluării finale a candidaților;
 6. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă – interviul;
 7. Elaborarea raportului privind numirea Administratorului Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L.”

     Condițiile minime generale și specifice obligatorii pentru poziția de ADMINISTRATOR sunt următoarele:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
 • nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
 • nu se află în situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.

Condiții specifice:

Câștigă un voucher de 2500 euro pentru vacanța ta de vis!

 • să fie absolvent al unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior în:
 • domeniul științe inginerești;
 • ramura de știință – științe juridice;
 • ramura de știință – științe economice;
 • ramura de știință – științe administrative, specializarea administrație publică;
 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Selecția candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

RETIM

Pentru candidații declarați admiși, Comisia de selecție va acorda un punctaj/rating criteriilor prevăzute în Profilul și matricea administratorului Societății „ADMINISTRARE PATRIMONIU LUGOJ S.R.L.” – Anexa nr.2 la H.C.L. nr.46/28.02.2022, completată cu H.C.L. nr.191/03.05.2022.

Criterii de evaluare a candidaților:

 • Îndeplinirea cerințelor minime;
 • Îndeplinirea competențelor specifice și profesionale de importanță strategică/tehnică, exigența pe plan local și național, trăsături, alte cerințe specifice;
 • Reputația personală și profesională;
 • Alinierea Declarației de intenție a candidatului cu Scrisoarea de așteptări;
 • Înscrierile în cazierul judiciar;
 • Înscrierile în cazierul fiscal.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere nr.1*;
 • curriculum vitae în format Europass, semnat și datat;
 • copia actului de identitate în termenul de valabilitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului de identitate;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actelor;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actelor, necesare doar în cazul în care numele menționat în actele depuse diferă de cel de pe actul de identitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura olografă a posesorului actului;
 • cazierul judiciar/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.2*;
 • cazier fiscal/ declarație pe proprie răspundere conform formular nr.3*;
 • adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarație pe propria răspundere care atestă lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică conform formular nr.4*;
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 3 ani conform formular nr.5*;
 • declarație pe proprie răspundere că nu se află în situația unui conflict de interese și/sau incompabilitate cu exercitarea funcției de administrator, conform formular nr.6*;
 • declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr.7*;
 • declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situațiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr.8*;
 • Scrisoare/scrisori de recomandare.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul procedurii de selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la concurs se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Un candidat poate decide oricând să se retragă din procesul de recrutare și selecție, înaintând în acest sens o cerere scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun până la data de 07.06.2022 inclusiv.

Scrisoarea de așteptări (Anexa nr.1), Profilul și matricea administratorului societății (Anexa nr.2) și formularele necesare completării dosarului de candidatură sunt afișate alături de Anunțul privind selecția administratorului societății, pe site-ul autorității publice locale www.primarialugoj.ro, la secțiunea-Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Birou relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: Persoană de contact – Daiana-Alina Maier, Inspector

Citiţi mai departe

Administrație

Primarul Lugojului, tranșant în privința reangajării fostului director tehnic. „Să nu viseze vreodată că îl mai angajăm”

Publicat

în

Așa cum am anunțat(aici), fostul director tehnic din Primăria Lugoj, Cotizo, Negrutiu, a câștigat procesul cu instituția și a obținut reangajarea sa și daune, pentru perioada în care nu a fost angajat. Într-o emisiune, la Tele Europa Nova Timișoara, primarul Lugojului, Claudiu Buciu a declarat, însă, că Negruțiu nu va mai reveni în Primăria Lugoj.

Meniul zilei, Octavian

„Motivele demiterii lui Cotizo Negrutiu au fost foarte simple și firești. L-am întrebat dacă e mulțumit cum a gestionat investițiile în oraș: ștrand, spa, orice. Dânsul a spus că e mulțumit, eu i-am spus că avem o divergență de opinie majoră, lugojenii nu sunt mulțumiți că nu funcționează și atunci l-am evaluat foarte prost. Problema a fost că, eu am putut să-l evalueze doar pe cele două luni petrecute cu mine, iar fostul primar, când a plecat, i-a dat notă maximă, pentru că el a considerat că e bine că nu merge ștrandul, spa-ul și toate investițiile făcute. Ei aveau o relație de prietenie. A fost angajat pe prietenie, nu de altceva, știe toată lumea. Să nu viseze vreodată că îl mai angajăm. Sub nicio formă! Dânsul poate spune ce dorește, poate vine pe un post de măturător, care nu e ceva degradant. O să vină acolo unde își merită locul, dacă mai vine, dar nu cred că o să mai vină. Postul de director tehnic va fi desființat, prin noua organigramă, și nu îl văd să poată să obțină un alt post prin concurs. Nu e în stare!”, a comentat Buciu, decizia instanței.

Câștigă un voucher de 2500 euro pentru vacanța ta de vis!

Buciu s-a referit și la situația investițiilor, pentru care l-a concediat pe Negruțiu.

RETIM

„Să ne explice de ce nu funcționează ștrandul, de ce există mai puține pompe decât au fost plătite, sau metri de țeavă de ce sunt mai puțini, sau mai puține filtre, să ne explice de ce pereții sunt crăpați și curge apa din bazin și trebuie să tratăm mereu apă ca să băgăm în bazin. Sunt lucruri foarte simple și se văd cu ochiul liber. De ce linerul s-a desprins tot de pe bazin, de ce toată gresia din bazinele de copii a sărit? Să vină dânsul să facă baie în bazin sau să-l repare”, a mai spus primarul.

Edilul Lugojului a explicat că aceste investiții nu pot funcționa și fosta administrație știa acest lucru, chiar dacă le-a inaugurat.

„În mod legal, nu putem să primim autorizare de la DSP să-l putem deschide(n.r. ștrandul). Dânșii nu știu cum au primit, e treaba lor. Oamenii aștia ne-au crezut tot timpul proști pe toți! Și le-a mers o perioadă. Au deschis SPA-ul în plină campanie electorală, au pus niște copii să facă baie, în niște bazine care știau că nu o să funcționeze vreodată. Vă dați seama cât cinism! Și acum, vine domnul asta și spune că el cu 25 de mii de euro îl punea la punct? Păi noi avem acolo lucruri de o gravitate absurdă. Am chemat o grămadă de specialiști. Ei au cumpărat o centrală termică, de 250 de mii de euro, pe care fostul antreprenor a vândut-o a doua zi, nici măcar nu aveau clădire unde să o pună, așa de prost a fost proiectul! Și vin să spună acum că rezolvau problema, cu 25 de mi de euro. De ce nu au făcut-o în cei patru ani? Nu mai merge cu balivernele!”, a mai declarat Buciu, pentru sursa citată.

 

 

Citiţi mai departe

Administrație

Când are loc dezinsecția aeriană împotriva țânțarilor și căpușelor la Lugoj

Publicat

în

Meniul zilei, Octavian

Lugojenii vor scăpa în curând de țânțari și căpușe, care deja crează probleme la nivel de oraș. Primăria Lugoj a anunțat că a cumpărat o dezinsecție aeriană împotriva dăunătorilor. Administrația locală a anunțat și când va avea loc aceasta.

Câștigă un voucher de 2500 euro pentru vacanța ta de vis!

Cel mai probabil, potrivit administrației, dezinsecția aeriană va avea loc în săptămână 23-27 mai. Ziua exactă va fi aleasă în funcție de vreme, pentru ca aparatul de zbor să poată efectua maneverele de dezinsecție. 

RETIM

Primăria a anunțat că va alerta populația, cu cel puțin 24 de ore înainte, despre data și ora exactă a dezinsecției. 

Citiţi mai departe

Administrație

Ce spune Buciu despre alocarea a încă 210.000 de lei asociației care a organizat cel mai mare eșec cultural

Publicat

în

Primarul Lugojului nu crede că Festivalul „Orașul Jazz” a fost un eșec. Întrebat de ce Asociația TribArt a mai primit finanțare, pentru ediția a doua a unei manifestări care a adunat 30 de spectatori, Buciu este optimist și spune că festivalul va fi organizat în fiecare an. Edilul consideră că un festival de manele ar fi avut un mai mare succes, însă spune că nu va sprijini incultura.

Meniul zilei, Octavian

“Slaba prezență este o evaluare nerealistă. Ne aflam în plină pandemie. Mă aștept să avem mai mulți spectatori anul acesta. O prima ediție nu ar fi putut aduce un aflux foarte mare de participanți, indiferent de tipul Festivalului. Festivalul va fi organizat, an de an de acum încolo. Muzica de calitate are publicul ei, public care nu va fi sub nicio forma neglijat, dimpotrivă, vom veni mereu în întâmpinarea lui. Sigur, dacă organizam un festival de manele probabil că ar fi fost plin platoul casei de cultură. Însa, cat timp voi avea votul lugojenilor, nu voi sprijini incultura”, a fost reacția lui Buciu.

Câștigă un voucher de 2500 euro pentru vacanța ta de vis!

Anul trecut, în jur de 30 de oameni au participat la Orașul Jazz, pentru care Primăria aloca și la acea dată 190.000 de lei. Asociația TribArt, care a organizat festivalul, nu a susținut nici măcar o conferință de presă, în care să prezinte manifestarea și invitații. Cu toate rateurile de organizare, Primăria a decis să-i mai acorde 210.000 de lei, de la bugetul local, doar pentru această manifestare.

RETIM

Citiţi mai departe
Publicitate

Cele mai citite