Connect with us

Administrație

Consilierii liberali propun reduceri și scutiri importante pentru impozitele și taxele locale din Lugoj

Publicat

în

FOTO eyeinthesky.ro

Grupul consilierilor liberali a transmis Primăriei Lugoj un proiect de hotărâre, pentru următoare ședință a Consiliului Local Lugoj, pentru diminuarea impozitelor și taxelor locale. Bogdan Blidariu, liderul grupului, spune că în aceste momente e necesară această reducere a taxelor.

RETIM

„Veniturile unui oraș depind de situația economică a orașului respectiv și de veniturile locuitorilor săi. Din cauza situației actuale veniturile Lugojului au scăzut foarte mult, deoarece o mare parte din veniturile noastre provin din impozitele pe salarii. În Lugoj, în ultimii trei ani au fost desființate peste 2.500 de locuri de muncă, din motive economice. Criza actuală a dus la pierderea a încă aproximativ 1000 de locuri de muncă. Grupul consilierilor PNL consideră că soluția firească ar fi aceea de reducere a taxelor și impozitelor locale, la nivelul minim prevăzut în codul fiscal.

Atât pentru persoane juridice cât și pentru fizice și sub nici o formă păstrarea acestora la nivelul maxim permis de lege, așa cum este în Lugoj la ora actuală. Chiar dacă aceste reduceri ar conduce la o diminuare a încasărilor pe termen scurt, pe termen lung ar contribui la relansarea economică locală care ar genera noi venituri la bugetul consolidat al municipiului Lugoj. menținerea impozitelor la nivelul propus în forma inițială de către primarul Francisc Boldea, la cote maxime, este o frână în dezvoltarea orașului. Prin proiectul pe care l-am înaintat, am propus și scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10 ani pentru proprietarii care și-au reabilitat termic locuințele pe cheltuiala proprie”, spune Blidariu. Mai jos, publicăm întregul proiect pregătit de PNL Lugoj.

 

PROIECT numărul ___ din ___ / 05 / 2020

Inițiatori, Consilierii locali

Anghel Mihai

Agache Mihai

Blidariu Bogdan

Epure Mariana

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj,

 

Având în vedere Referatul întocmit de către Consilierii Locali arătați mai sus, în calitate de inițiatori;

 

Având în vedere următoarele prevederi legale:

Articolul 56; Articolul 120, Aliniatul 1; Articolul 121, Aliniatele 1 și 2 și Articolul 139, Aliniatul 1 din Constituția României – Republicată;

Articolul 4 și Articolul 9 din Carta Europeană a autonomiei locale – adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 199/1997;

Articolul 7, Aliniatul 2 din Codul Civil;

Articolul 5, Aliniatul 1, Litera a; Articolul 5, Aliniatul 2; Articolul 16, Aliniatul 2; Articolul 20, Aliniatul 1, Litera b; Articolul 27; Articolul 30 și Articolul 76-1, Aliniatele 2 și 3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 1; Articolul 2, Aliniatul 1, Litera h; Titlul IX – integral, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

Titlul IX – integral, din Normele Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 344 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală – cu modificările și completările ulterioare;

OG 28/2008 privind Registrul agricol – aprobată prin Legea 98/2009 – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 6, Aliniatul 2 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Articolul 84; Articolul 87, Aliniatele 3 și 4; Articolul 129, Aliniatul 2, Litera b; Articolul 129, Aliniatul 4, Litera c și Articolului 136 din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul Articolului 139, Aliniatul 3, Litera c; Articolul 196, Aliniatul 1, Litera a și Articolul 243, Aliniatul 1, Litera a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1

Nivelul impozitelor și taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală și când prin lege sunt stabilite limite minime și maxime; cuantumul taxelor și impozitelor locale prevăzute în sumă fixă sau stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum și limitele amenzilor care se fac venituri la bugetul local; stabilirea nivelului bonificației de până la 10% conform  pevederilor Articolului 462, Aliniatul 2; Articolului 467, Aliniatul 2 și Articolului 472, Aliniatul 2 din Legea 227/2015; scutirile/reducerile de la plata taxelor și impozitelor locale și a taxelor în cazuri expres prevăzute de lege în acest sens; alte taxe locale; taxele speciale; majorarea impozitelor și taxelor locale conform Articolului 489  din Codul Fiscal se stabilesc conform Anexei 1 – TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către CL al Municipiului Lugoj, în limitele și în condițiile Titlului IX din Legea numărul 227/2015 privind Codul Fiscal.

Articolul 2

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 1. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca fiind monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la Articolul 456, Aliniatul 1, Litera x din Codul Fiscal. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de dobândire a clădirii; extras din Cartea Funciară. Scutirea se acordă pentru clădirile de tip muzeu sau casă memorială, încadrate în categoria ”monument istoric”, conform Articolului 3, Litera a din Legea 4222001 privind protejarea monumentelor istorice – republicată, cu modificările și completările ulterioareși care se regăsesc ca muzeu sau casă memorială în Lista Monumentelor istorice publicată ca Anexă la Ordinului Ministerului Culturii 2361/2010.
 2. b) clădirile restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 16 din Legea 10/2001; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 3. c) clădirile retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă retrocedarea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 4. d) clădirile restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 5. e) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI; extras din Cartea Funciară; certificat din care rezultă încadrarea în prevederile Articolului 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolului 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare .
 6. f) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, începând cu anul următor emiterii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procedura de acordare a scutirii va fi stabilită prin HCL, până la sfârșitul anului 2020.

 

Articolul 3

Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 2. b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 3. c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 – republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 4. d) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004 – cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 (cinci) ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează întabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie.

Articolul 4

Se acordă scutirea sau reducerea, după caz, a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau terenul aferent acesteia, aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut la nivel național ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, prevăzută la Articolul 456, Aliniatul 2, Litera k și Articolul 464, Aliniatul 2, Litera j din Legea 227/2015, în cuantumul și în condițiile prevăzute în Anexa 2.

Articolul 5

În cazul mijloacelor de transport hibride sau electrice, impozitul se reduce cu 100%.

Articolul 6

Procedura de eliberarea a autorizației privind desfășurarea de activități de alimentație publică ori de desfășurare de activități recreative este prezentată în Anexa 3.

Articolul 7

Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021.

Articolul 8

Îndeplinirea prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Economice – Serviciul Impozite și Taxe.

Articolul 9

Prezenta Hotărâre se comunică:

– Instituției Prefectului – Județul Timiș;

– Primarului Municipiului Lugoj;

– Direcției Administrație Publică Locală;

– Serviciului Impozite și Taxe;

– Direcției Economice;

– Biroului Autorizații, Liberă Inițiativă, Comercial, Contracte

– Compartimentului Audit

– Direcției Urbanism Patrimoniu

– Direcției Tehnice

– Serviciului Public Desfacere, Piețe, Târguri și Oboare;

– Direcției de Asistență Socială Comunitară;

–  SPCLEP Lugoj;

– Cetățenilor Municipiului Lugoj prin publicare și afișare;

– Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

 

SECRETAR GENERAL

Ciucu Dan

 

 

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Administrație

FOTO Apelul părinților din Lugoj pentru autorități: “Faceți ceva, ne plimbăm copiii aici, e un risc enorm pentru ei”

Publicat

în

RETIM

Părinții din Lugoj cer ajutorul administrației locale, pe rețelele sociale, din cauza stării deplorabile în care a ajuns cel mai circulat pod pietonal de peste Timiș. Aceștia sunt îngroziți de ideea că, într-un moment de neatenție, cei mici s-ar putea să cadă de pe pod, dat fiind faptul că barele de protecție ale pasarelei Leucuța au cedat pe alocuri.

“Pasarela Cotu Mic. Primăria Lugoj, vă rugăm faceți ceva, ne plimbam copii pe aici si e un risc enorm pentru ei. Și sunt mult mai multe zone cu probleme pe aceasta pasarela. Verificati sa vedeti”, scrie o mamă pe un grup de Facebook.

Zeci de lugojeni i-au dat dreptate și au cerut la rândul lor intervenția administrației locale. Pasarela Leucuța dintre strada Timișorii – OMV și Cotu Mic nu a mai fost reabilitată, nici măcar superficial, de zeci de ani.

Citiţi mai departe

Administrație

Ce averi au noii consilieri locali ai Lugojului, proaspăt investiți în funcție cu ocazia alegerilor locale

Publicat

în

RETIM

Noii consilieri locali și-au completat declarațiile de avere, respectând data limită impusă de lege, de la investitura în funcție ce a avut loc în luna octombrie a anului 2020. Aceștia se “laudă” și nu prea cu averi peste averi, unii având mai mult sau mai puțin decât alții. În funcție de ocupație și de afaceri, consilierii locali stau mai bine sau mai puțin bine la capitolul financiar, conturi bancare, sau rate. Iată situația acestora, în ordine alfabetică, potrivit declarațiilor de avere:

Agache Mihai – Partidul Național Liberal: deține două terenuri în Hunedoara, trei imobile, nu are mașini și nici credite pe numele lui. Are un salariu de 38.455 de lei pe an la frima de mobilă Agache, adică 3.200 de lei pe an, la care se adaugă indemnizația de 8.942 de lei pe an;

Bădina Nicu – Partidul Social Democrat: are trei terenuri și trei clădiri la Lugoj, Sacoșul Turcesc și Breaza, un autoturism, a vândut un teren de aproape 100.000 de euro în octombrie a anului trecut, având totodată un cont bancar cu 270.000 de lei. Ca și venit, încasează chirie pe numele soției, precum și pensie care în 2019 a valorat 29.552 de lei;

Blidariu Bogdan – Ștefan – Partidul Național Liberal: viceprimarul orașului deține împreună cu alți membrii ai familiei un teren în Bozocici, Caraș-Severin, dar și două imobile în comuna cărășeană și în Lugoj. Are datorii de 15.000 de euro în două credite bancare, iar ca venituri, a încasat 24.945 de lei ca director executiv la Agromec Lugoj;

Câmpean Ioan – Partidul Național Liberal: a moștenit un teren, deține un imobil și nu are niciun alt bun, iar la venituri, singura care aduce bani în casă este soția, potrivit declarației, care a încasat în ultimul an 57.842 de lei ca asistent medical.

Cliciovan Ionel – Dănuț – Partidul Național Liberal: deține două imobile și un teren în Lugoj, precum și alte două clădiri în afara orașului. Are trecute în declarație două mașini pe numele lui, precum și două conturi bancare de aproximativ 57.000 de lei. La capitolul datorii, are un credit de 572.707 de lei scadent în 2029, medicul lugojean câștigând pe an suma de 255.513 de lei ca șef al secției ATI a spitalului din Lugoj.  

Cornean Cristian –  Dorinel – Partidul Național Liberal: deține 11 terenuri, la Lugoj și Criciova, dar și șase case de locuit, în cele două localități, precum și un spațiu comercial. Are un cont cu 24.000 de euro, iar ca venituri, Cornean a declarat că este paznic de vânătoare, și că a încasat într-un an 15.150 de lei.

Crăciunescu Iosif – Partidul Social Democrat: două imobile și un teren pe numele lui apar în declarația de avere, dar și un Logan. Veniturile sunt de la Casa de Cultură a Sindicatelor, de pe postul de director, 30.296 de lei, plus cele de la Asociația de Cultură pentru Tineret “Traian Grozavescu” Lugoj, 7.092 anual.

Cut-Lupulescu Flavia-Lorena – Partidul Național Liberal: deține jumătate dintr-un teren de 5720 de metri pătrați, fără imobile sau mașini pe numele ei. Are un credit la BCR, de 110.000 de lei, scadent în 2025. Ca venituri, a încasat 77.800 de lei într-un an din activități didactice, manager producție și respectiv operator linie producție.

Costea Gheorghe-Marian – Partidul Mișcarea Populară: cu patru terenuri și fără niciun alt bun, Costea a realizat venituri de 27.000 de lei din consultanță, la care se adaugă 37.000 din funcția de manager a firmei din partea soției, precum și 8.700 de lei arenda unui teren.

Dumitra Daniel-Adelin – Partidul Național Liberal: singurul consilier care nu a trecut absolut nimic în declarația de avere.

David Paul – Sebastian – Alianța USR-PLUS: are un teren și o casă de locuit la Lugoj, o mașină, precum și un credit de 50.000 de lei la bancă, scadent în 2025. Este angajat la Autoliv, iar suma pe care o câștigă anual nu a făcut-o publică în declarație. Fără alte venituri declarate.

Galescu Cristian – Pavel – Partidul Social Democrat: fostul viceprimar de Lugoj deține nu mai puțin de 15 terenuri la Lugoj, în parte cu alte persoane, dar și unul la Ilia. I-au fost donate trei imobile, două la Lugoj și unul la Ilia, având totodată pe numele lui un autoturism. În 2020 a încasat 98.565 de lei + 1.450 de lei voucher de vacanță, în funcția de viceprimar.

Jivulescu Sorin Ciprian – Partidul Național Liberal: a cumpărat două terenuri la Tapia, alături de soție, având totodată două imobile la Lugoj, precum și trei autoturisme. Nu are declarat venit, singurul din declarație fiind cel al soției, de 15.600 de lei din funcția de administrator.

Mîrșevină Nicoleta – Partidul Național Liberal: deține o casă în Lugoj dobândită în 1991, având și un credit bancar în valută, în valoare de 35.000 de euro, scadent în 2033. Nu are venituri declarate.

Opriș Gerlinde  – Partidul Social Democrat: deține un teren și un imobil în Lugoj, dar și un autoturism și un credit bancar de 44.000 de lei scadent în 2028. A încasat 21.345 de lei în ultimul an, din funcția de director al firmei proprii, la care se adaugă indemnizația de consilier.

Serendan Adrian – Doru – Partidul Național Liberal: deține două terenuri la Lugoj și unul forestier, o casă și un spațiu comercial, precum și un autoturism. Venitul principal al familiei este pensia lui și a soției, în total 67.188 de lei anual.

Szucs Diana – Maria – Partidul Național Liberal: deține jumătate dintr-un teren și un imobil în Lugoj, precum și trei autoturisme. Are două conturi bancare în valoare de 120.000 de lei. Venitul din ultimul an declarat pentru medicul lugojean și familia sa a fost de 392.000 de lei.

Țepeș – Paleu Daniela – Alianța USR-PLUS: noul consilier și candidat de primar deține un teren în intravilanul orașului, dar și un imobil și două autoturisme. Are trei conturi bancare cu sume mai mici de 3.000 de lei, iar la capitolul încasări, a declarat în jur de 30.000 de lei, plus dividente de 23.000 de lei.

Vari Lajos – Ernestin – Alianța USR-PLUS: deține o casă și un teren la Lugoj, precum și un cont de economii de 12.000 de euro, dar și un credit scadent în 2040, în valoare de 455.000 de lei. De la firma pe care o conduce, a încasat oficial în ultimul an 48.000 de lei, plus cei 36.000 de lei ai soției.

Găsiți aici lista cu toate cele 19 declarații de avere ale aleșilor locali.

foto: arhiva Lugoejanul

Citiţi mai departe

Administrație

La 1 februarie va avea loc prima concediere colectivă de la Meridian. Câți oameni pleacă acasă

Publicat

în

Consilierii locali lugojeni au fost convocați în ședință extraordinară, joi, 21 ianuarie, pentru a discuta noua organigramă și măsurile de redresare propuse de conducerea societății Meridian 22.

RETIM

În momentul de față, Meridian are 129 de angajați. Aceștia se ocupă de livrarea apei potabile, serviciul de canalizare, activitatea de transport urban și gestionarea patrimoniului locativ al municipiului. În noua organigramă nu se mai regăsesc 30 de angajați. La aceste concedieri se mai adaugă și desființarea unor posturi vacante. Este vorba despre șapte locuri de muncă pentru muncitori și patru pentru personalul din birouri.

Pentru ca să limiteze numărul persoanelor concediate, conducerea Meridian 22 a anunțat că a luat o serie de măsuri. De exemplu, paza obiectivelor societății se va face cu proprii angajați și nu va mai fi plătită altor societăți. Se vor reduce cheltuielile cu protocolul și publicitate, dar și cheltuielile pentru combustibil. O altă serie de măsuri, la care s-au angajat cei din conducerea Meridian 22, se referă la recuperarea creanțelor societății, creșterea producției fizice facturate prin intensificare campaniei de montare a apometrelor dar și atragerea de lucrări executate pentru persoane fizice și juridice.

Dacă planul de reorganizare propus de conducerea Meridian 22 primește votul Consiliului Local Municipal, concedierea colectivă se va face începând cu 1 februarie.

Citiţi mai departe
Publicitate

Cele mai citite