Connect with us

Administrație

Consilierii liberali propun reduceri și scutiri importante pentru impozitele și taxele locale din Lugoj

Publicat

în

FOTO eyeinthesky.ro

Grupul consilierilor liberali a transmis Primăriei Lugoj un proiect de hotărâre, pentru următoare ședință a Consiliului Local Lugoj, pentru diminuarea impozitelor și taxelor locale. Bogdan Blidariu, liderul grupului, spune că în aceste momente e necesară această reducere a taxelor.

Meniul zilei Octavian

„Veniturile unui oraș depind de situația economică a orașului respectiv și de veniturile locuitorilor săi. Din cauza situației actuale veniturile Lugojului au scăzut foarte mult, deoarece o mare parte din veniturile noastre provin din impozitele pe salarii. În Lugoj, în ultimii trei ani au fost desființate peste 2.500 de locuri de muncă, din motive economice. Criza actuală a dus la pierderea a încă aproximativ 1000 de locuri de muncă. Grupul consilierilor PNL consideră că soluția firească ar fi aceea de reducere a taxelor și impozitelor locale, la nivelul minim prevăzut în codul fiscal.

Atât pentru persoane juridice cât și pentru fizice și sub nici o formă păstrarea acestora la nivelul maxim permis de lege, așa cum este în Lugoj la ora actuală. Chiar dacă aceste reduceri ar conduce la o diminuare a încasărilor pe termen scurt, pe termen lung ar contribui la relansarea economică locală care ar genera noi venituri la bugetul consolidat al municipiului Lugoj. menținerea impozitelor la nivelul propus în forma inițială de către primarul Francisc Boldea, la cote maxime, este o frână în dezvoltarea orașului. Prin proiectul pe care l-am înaintat, am propus și scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10 ani pentru proprietarii care și-au reabilitat termic locuințele pe cheltuiala proprie”, spune Blidariu. Mai jos, publicăm întregul proiect pregătit de PNL Lugoj.

 

RETIM

PROIECT numărul ___ din ___ / 05 / 2020

Inițiatori, Consilierii locali

Anghel Mihai

Agache Mihai

Blidariu Bogdan

Epure Mariana

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj,

 

Având în vedere Referatul întocmit de către Consilierii Locali arătați mai sus, în calitate de inițiatori;

 

Având în vedere următoarele prevederi legale:

Articolul 56; Articolul 120, Aliniatul 1; Articolul 121, Aliniatele 1 și 2 și Articolul 139, Aliniatul 1 din Constituția României – Republicată;

Articolul 4 și Articolul 9 din Carta Europeană a autonomiei locale – adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 199/1997;

Articolul 7, Aliniatul 2 din Codul Civil;

Articolul 5, Aliniatul 1, Litera a; Articolul 5, Aliniatul 2; Articolul 16, Aliniatul 2; Articolul 20, Aliniatul 1, Litera b; Articolul 27; Articolul 30 și Articolul 76-1, Aliniatele 2 și 3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 1; Articolul 2, Aliniatul 1, Litera h; Titlul IX – integral, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

Titlul IX – integral, din Normele Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 344 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală – cu modificările și completările ulterioare;

OG 28/2008 privind Registrul agricol – aprobată prin Legea 98/2009 – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 6, Aliniatul 2 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Articolul 84; Articolul 87, Aliniatele 3 și 4; Articolul 129, Aliniatul 2, Litera b; Articolul 129, Aliniatul 4, Litera c și Articolului 136 din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul Articolului 139, Aliniatul 3, Litera c; Articolul 196, Aliniatul 1, Litera a și Articolul 243, Aliniatul 1, Litera a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1

Nivelul impozitelor și taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală și când prin lege sunt stabilite limite minime și maxime; cuantumul taxelor și impozitelor locale prevăzute în sumă fixă sau stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum și limitele amenzilor care se fac venituri la bugetul local; stabilirea nivelului bonificației de până la 10% conform  pevederilor Articolului 462, Aliniatul 2; Articolului 467, Aliniatul 2 și Articolului 472, Aliniatul 2 din Legea 227/2015; scutirile/reducerile de la plata taxelor și impozitelor locale și a taxelor în cazuri expres prevăzute de lege în acest sens; alte taxe locale; taxele speciale; majorarea impozitelor și taxelor locale conform Articolului 489  din Codul Fiscal se stabilesc conform Anexei 1 – TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către CL al Municipiului Lugoj, în limitele și în condițiile Titlului IX din Legea numărul 227/2015 privind Codul Fiscal.

Articolul 2

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 1. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca fiind monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la Articolul 456, Aliniatul 1, Litera x din Codul Fiscal. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de dobândire a clădirii; extras din Cartea Funciară. Scutirea se acordă pentru clădirile de tip muzeu sau casă memorială, încadrate în categoria ”monument istoric”, conform Articolului 3, Litera a din Legea 4222001 privind protejarea monumentelor istorice – republicată, cu modificările și completările ulterioareși care se regăsesc ca muzeu sau casă memorială în Lista Monumentelor istorice publicată ca Anexă la Ordinului Ministerului Culturii 2361/2010.
 2. b) clădirile restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 16 din Legea 10/2001; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 3. c) clădirile retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă retrocedarea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 4. d) clădirile restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 5. e) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI; extras din Cartea Funciară; certificat din care rezultă încadrarea în prevederile Articolului 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolului 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare .
 6. f) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, începând cu anul următor emiterii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procedura de acordare a scutirii va fi stabilită prin HCL, până la sfârșitul anului 2020.

 

Articolul 3

Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 2. b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 3. c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 – republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 4. d) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004 – cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 (cinci) ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează întabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie.

Articolul 4

Se acordă scutirea sau reducerea, după caz, a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau terenul aferent acesteia, aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut la nivel național ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, prevăzută la Articolul 456, Aliniatul 2, Litera k și Articolul 464, Aliniatul 2, Litera j din Legea 227/2015, în cuantumul și în condițiile prevăzute în Anexa 2.

Articolul 5

În cazul mijloacelor de transport hibride sau electrice, impozitul se reduce cu 100%.

Articolul 6

Procedura de eliberarea a autorizației privind desfășurarea de activități de alimentație publică ori de desfășurare de activități recreative este prezentată în Anexa 3.

Articolul 7

Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021.

Articolul 8

Îndeplinirea prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Economice – Serviciul Impozite și Taxe.

Articolul 9

Prezenta Hotărâre se comunică:

– Instituției Prefectului – Județul Timiș;

– Primarului Municipiului Lugoj;

– Direcției Administrație Publică Locală;

– Serviciului Impozite și Taxe;

– Direcției Economice;

– Biroului Autorizații, Liberă Inițiativă, Comercial, Contracte

– Compartimentului Audit

– Direcției Urbanism Patrimoniu

– Direcției Tehnice

– Serviciului Public Desfacere, Piețe, Târguri și Oboare;

– Direcției de Asistență Socială Comunitară;

–  SPCLEP Lugoj;

– Cetățenilor Municipiului Lugoj prin publicare și afișare;

– Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

 

SECRETAR GENERAL

Ciucu Dan

 

 

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Administrație

RETIM preia gratuit deșeurile periculoase în cadrul unei noi campanii trimestriale de colectare

Publicat

în

RETIM 2020, Timisoara, Timis, Miercuri 1 Iulie 2020, ©Cornel Putan

ATENȚIE! Deșeurile periculoase abandonate în locuri neamenajate pot polua grav mediul înconjurător! Păstrează-le în gospodărie și debarasează-te legal de ele în cadrul campaniilor trimestriale de colectare organizate de RETIM și ADID Timiș.

Meniul zilei Octavian

În perioada 19 aprilie-3 iunie se desfăşoară o campanie dedicată colectării deșeurilor periculoase în zona 0 a judeţului Timiş. Sunt incluse localitățile Lugoj, Buziaș, Recaș, Balinț, Bara, Belinț, Bogda, Boldur, Brestovăț, Chevereșu Mare, Costeiu, Criciova, Darova, Găvojdia, Ghizela, Nădrag, Nițchidorf, Racovița, Sacoșu Turcesc, Secaș, Știuca, Topolovățu Mare și Victor Vlad Delamarina.

CINE poate preda deşeuri periculoase

Cetățenii din localităţile menţionate mai sus pot depune prin aport voluntar și gratuit deșeurile periculoase în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare și între orele menționate în tabelul de mai jos.

RETIM

CE se poate preda în cadrul acestei campanii

DEŞEURILE PERICULOASE sunt:
⦁ ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
⦁ ambalaje metalice care conţin o matrica poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte),
⦁ materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase
⦁ vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase
⦁ baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aceste baterii
⦁ solvenţi, acizi, alcali
⦁ uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile
⦁ detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase
⦁ butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe periculoase
⦁ deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase,
⦁ pesticide
⦁ deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.

CE NU se poate preda în cadrul acestei campanii

⦁ NU se preiau alte categorii de deșeuri : reziduale, reciclabile, de construcții, vegetale,voluminoase
⦁ NU se colectează deșeurile de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (televizoare, mașini de spălat, frigidere, radio-uri, echipamente de iluminat, computere, etc.)

UNDE şi CÂND se pot preda deşeurile periculoase

Detalii despre efectuarea acestor campanii pe www.retim.ro si www.adidtimis.ro/stiri.
De asemenea, operatorii serviciului de Call Center sunt disponibili la numărul +40 374 885 692, de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.

 

Citiţi mai departe

Administrație

La sat da, la Lugoj ba. De ce rămâne închisă piața de vechituri a orașului

Publicat

în

Meniul zilei Octavian

Piața de vechituri sau ocico din Lugoj rămâne deocamdată închisă, anunță primăria municipiului. Asta după ce mai mulți lugojeni au cerut explicații având în vedere deschiderea pieței publice din Bethausen, care va funcționa în fiecare joi, la fel ca cea din Balinț, acolo unde piața de vechituri are loc la fiecare a doua joi.

Primarul Claudiu Buciu a declarat pentru Lugojeanul.ro că “La ei, rata de incidență permite deschiderea pieței. La noi încă nu. Nu putem lua decizii fără să ținem cont de legislația în vigoare”.

Piața de vechituri a orașului, deși în aer liber, a fost printre primele locuri închise acum mai bine de un an, când la Lugoj apăreau primele cazuri de infectare cu SARS-CoV 2. De atunci, piața mai fost deschisă o singură dată, până autoritățile au luat decizia de a o închide pe o perioadă nedeterminată.

RETIM

Citiţi mai departe

Administrație

În 2021, Primăria Lugoj a cumpărat servicii de consultanță și studii de aproape 1 milion de lei

Publicat

în

Meniul zilei Octavian

În primele trei luni și jumătate de activitate din 2021, primăria din Lugoj a plătit 984.150 de lei pe studii de fezabilitate, servicii de consultanță, studii energetice și proiecte de mobilitate urbană. Suma este rezultată din adunarea tuturor serviciilor achiziționate prin SEAP de către administrația locală, care are legătură cu domeniul consultanței sau a studiilor de orice fel.

Un exemplu este studiul pentru PMUD, pentru care Primăria Lugoj cheltuie 117.000 de lei, pe servicii de consultanță unei firme care, în 2016, a prestat aceleași servicii către administrația locală din Lugoj. Este vorba despre FIP Consulting, o firmă care a oferit documentație pentru Planul de Mobilitate Urbană a Lugojului acum 5 ani. Găsiți știrea aici.

Pe 1 aprilie, Primăria Lugoj a cumpărat un nou studiu, de această dată pentru o mai bună gestionare a deșeurilor. Este vorba despre un un serviciu de elaborare a strategiei locale privind dezvoltarea și optimizarea gestionării deșeurilor. Potrivit SEAP, firma contractată este una din București. Aici am relatat despre achiziție.

RETIM

Toate achizițiile realizate de către administrația locală lugojeană le găsiți pe site-ul SEAP.

Citiţi mai departe

Administrație

Zeci de străzi din Lugoj vor intra în reparații, în perioada următoare

Publicat

în

FOTO Arhivă

Primăria Lugoj a semnat un contract de lucrări pentru plombările necesare pe străzile din oraș, cu Societatea de Drumuri Timișoara, care aparține Primăriei Timișoara. Execuția este programată să înceapă de marți, 13 aprilie. Zeci de străzi vor intra în reparații, în perioada următoare.

Meniul zilei Octavian

„Cu toate că iarna nu a fost foarte grea, au apărut foarte multe gropi în asfalt. Ne cerem scuze lugojenilor pentru disconfortul creat, dar, din păcate, este consecința lucrărilor făcute foarte prost în ultimii ani. Mai mult, nici nu mai avem garanție pentru aceste drumuri. Am semnat un contract, în scopul efectuării reparațiilor în zonele unde e nevoie de intervenție urgentă. Am stabilit ca primele lucrări să se desfășoare în zona centrală: pe str. 20 Decembrie, Podul de Beton, Coloman Wallis, Bucegi, Cuza Vodă, Episcop Bălan, Nicolae Bălcescu, Podul De Fier, Unirii, Victor Vlad Delamarina, Narciselor, 13 Decembrie, pentru ca ulterior să intervenim pe Cloșca, Someșului, Ion Vidu, Microraion 1, 2,3, Stadion 1 și 3, zona benzinăriei Mol, Țesătorilor, Gh. Lazăr, Timișoarei, Banatului, Mihai Viteazul, la sfârșit urmând pe Titulescu, Pasajului Buziașului, str. Buziașului și cartierul IC Drăgan”, a declarat Claudiu Buciu, primarul Lugojului.

Citiţi mai departe
Publicitate

Cele mai citite