Connect with us

Administrație

Consilierii liberali propun reduceri și scutiri importante pentru impozitele și taxele locale din Lugoj

Publicat

în

FOTO eyeinthesky.ro

Grupul consilierilor liberali a transmis Primăriei Lugoj un proiect de hotărâre, pentru următoare ședință a Consiliului Local Lugoj, pentru diminuarea impozitelor și taxelor locale. Bogdan Blidariu, liderul grupului, spune că în aceste momente e necesară această reducere a taxelor.

„Veniturile unui oraș depind de situația economică a orașului respectiv și de veniturile locuitorilor săi. Din cauza situației actuale veniturile Lugojului au scăzut foarte mult, deoarece o mare parte din veniturile noastre provin din impozitele pe salarii. În Lugoj, în ultimii trei ani au fost desființate peste 2.500 de locuri de muncă, din motive economice. Criza actuală a dus la pierderea a încă aproximativ 1000 de locuri de muncă. Grupul consilierilor PNL consideră că soluția firească ar fi aceea de reducere a taxelor și impozitelor locale, la nivelul minim prevăzut în codul fiscal.

Atât pentru persoane juridice cât și pentru fizice și sub nici o formă păstrarea acestora la nivelul maxim permis de lege, așa cum este în Lugoj la ora actuală. Chiar dacă aceste reduceri ar conduce la o diminuare a încasărilor pe termen scurt, pe termen lung ar contribui la relansarea economică locală care ar genera noi venituri la bugetul consolidat al municipiului Lugoj. menținerea impozitelor la nivelul propus în forma inițială de către primarul Francisc Boldea, la cote maxime, este o frână în dezvoltarea orașului. Prin proiectul pe care l-am înaintat, am propus și scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10 ani pentru proprietarii care și-au reabilitat termic locuințele pe cheltuiala proprie”, spune Blidariu. Mai jos, publicăm întregul proiect pregătit de PNL Lugoj.

 

PROIECT numărul ___ din ___ / 05 / 2020

Inițiatori, Consilierii locali

Anghel Mihai

Agache Mihai

Blidariu Bogdan

Epure Mariana

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj,

 

Având în vedere Referatul întocmit de către Consilierii Locali arătați mai sus, în calitate de inițiatori;

 

Având în vedere următoarele prevederi legale:

Articolul 56; Articolul 120, Aliniatul 1; Articolul 121, Aliniatele 1 și 2 și Articolul 139, Aliniatul 1 din Constituția României – Republicată;

Articolul 4 și Articolul 9 din Carta Europeană a autonomiei locale – adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 199/1997;

Articolul 7, Aliniatul 2 din Codul Civil;

Articolul 5, Aliniatul 1, Litera a; Articolul 5, Aliniatul 2; Articolul 16, Aliniatul 2; Articolul 20, Aliniatul 1, Litera b; Articolul 27; Articolul 30 și Articolul 76-1, Aliniatele 2 și 3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 1; Articolul 2, Aliniatul 1, Litera h; Titlul IX – integral, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

Titlul IX – integral, din Normele Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 344 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală – cu modificările și completările ulterioare;

OG 28/2008 privind Registrul agricol – aprobată prin Legea 98/2009 – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 6, Aliniatul 2 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Articolul 84; Articolul 87, Aliniatele 3 și 4; Articolul 129, Aliniatul 2, Litera b; Articolul 129, Aliniatul 4, Litera c și Articolului 136 din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul Articolului 139, Aliniatul 3, Litera c; Articolul 196, Aliniatul 1, Litera a și Articolul 243, Aliniatul 1, Litera a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1

Nivelul impozitelor și taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală și când prin lege sunt stabilite limite minime și maxime; cuantumul taxelor și impozitelor locale prevăzute în sumă fixă sau stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum și limitele amenzilor care se fac venituri la bugetul local; stabilirea nivelului bonificației de până la 10% conform  pevederilor Articolului 462, Aliniatul 2; Articolului 467, Aliniatul 2 și Articolului 472, Aliniatul 2 din Legea 227/2015; scutirile/reducerile de la plata taxelor și impozitelor locale și a taxelor în cazuri expres prevăzute de lege în acest sens; alte taxe locale; taxele speciale; majorarea impozitelor și taxelor locale conform Articolului 489  din Codul Fiscal se stabilesc conform Anexei 1 – TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către CL al Municipiului Lugoj, în limitele și în condițiile Titlului IX din Legea numărul 227/2015 privind Codul Fiscal.

Articolul 2

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 1. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca fiind monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la Articolul 456, Aliniatul 1, Litera x din Codul Fiscal. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de dobândire a clădirii; extras din Cartea Funciară. Scutirea se acordă pentru clădirile de tip muzeu sau casă memorială, încadrate în categoria ”monument istoric”, conform Articolului 3, Litera a din Legea 4222001 privind protejarea monumentelor istorice – republicată, cu modificările și completările ulterioareși care se regăsesc ca muzeu sau casă memorială în Lista Monumentelor istorice publicată ca Anexă la Ordinului Ministerului Culturii 2361/2010.
 2. b) clădirile restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 16 din Legea 10/2001; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 3. c) clădirile retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă retrocedarea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 4. d) clădirile restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 5. e) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI; extras din Cartea Funciară; certificat din care rezultă încadrarea în prevederile Articolului 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolului 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare .
 6. f) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, începând cu anul următor emiterii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procedura de acordare a scutirii va fi stabilită prin HCL, până la sfârșitul anului 2020.

 

Articolul 3

Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 2. b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 3. c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 – republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 4. d) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004 – cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 (cinci) ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează întabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie.

Articolul 4

Se acordă scutirea sau reducerea, după caz, a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau terenul aferent acesteia, aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut la nivel național ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, prevăzută la Articolul 456, Aliniatul 2, Litera k și Articolul 464, Aliniatul 2, Litera j din Legea 227/2015, în cuantumul și în condițiile prevăzute în Anexa 2.

Articolul 5

În cazul mijloacelor de transport hibride sau electrice, impozitul se reduce cu 100%.

Articolul 6

Procedura de eliberarea a autorizației privind desfășurarea de activități de alimentație publică ori de desfășurare de activități recreative este prezentată în Anexa 3.

Articolul 7

Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021.

Articolul 8

Îndeplinirea prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Economice – Serviciul Impozite și Taxe.

Articolul 9

Prezenta Hotărâre se comunică:

– Instituției Prefectului – Județul Timiș;

– Primarului Municipiului Lugoj;

– Direcției Administrație Publică Locală;

– Serviciului Impozite și Taxe;

– Direcției Economice;

– Biroului Autorizații, Liberă Inițiativă, Comercial, Contracte

– Compartimentului Audit

– Direcției Urbanism Patrimoniu

– Direcției Tehnice

– Serviciului Public Desfacere, Piețe, Târguri și Oboare;

– Direcției de Asistență Socială Comunitară;

–  SPCLEP Lugoj;

– Cetățenilor Municipiului Lugoj prin publicare și afișare;

– Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

 

SECRETAR GENERAL

Ciucu Dan

 

 

1 Comment

1 Comment

 1. Nicu

  12 mai 2020 at 21:29

  O inițiativă bună și discutabilă.Absolut toate cele arătate mai dus sunt prevăzute în Codul Fiscal.
  Cred că în Lugoj sunt câteva cladriri care se încadrează în proiect ( inclusiv terenuri apartinătoare).
  -Oare câte terenuri nu sunt intabulate pe raza Lugojului?
  Și mai este un aspect. Proiectul nu are în anexă regulament și metodologie de aplicare(
  vezi decizia CCR) pentru a intra în legalitate.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Administrație

Programul de lucru RETIM în zilele de 1 iunie şi 8 iunie

Publicat

în

Compania RETIM informează clienţii şi colaboratorii săi asupra programului de lucru în zilele de 1 iunie şi 8 iunie, declarate zile libere legale.

COLECTAREA DE DEŞEURI

Întreaga activitate de colectare a tuturor categoriilor de deşeuri din toate localităţile în care operează compania RETIM se va desfăşura conform PROGRAMELOR ZILNICE OBIŞNUITE. Nu există modificări faţă de orarele curente. Aceste programe sunt disponibile online pe site-ul nostru la adresa https://retim.ro/utile/programe-de-colectare/ .

BIROURI DE RELAŢII CLIENŢI ŞI CASIERII

Birourile de relaţii clienţi şi casierii vor fi ÎNCHISE în data de 1 iunie şi 8 iunie, zile libere legale. În celelalte zile ale săptămânii se lucrează conform programului obişnuit, orar 08.00-16.00.

PUNCTELE DE COLECTARE A DEŞEURILOR VOLUMINOASE, VEGETALE ŞI DIN CONSTRUCŢII DIN TIMIŞOARA

Cele patru puncte de colectare a deşeurilor voluminoase, vegetale şi din construcţii deschise de către compania RETIM împreună cu Primăria Timişoara vor avea următorul program:
⦁ ÎNCHISE în data de 1 iunie şi 8 iunie – zile libere legale
⦁ DESCHISE în celelalte zile ale începutului lunii iunie, conform orar 08.00-16.00
Adresele celor patru puncte de colectare din Timişoara sunt:
⦁ Calea Torontalului, nr. 94
⦁ Calea Moşniţei, nr 2-4
⦁ Str. Avram Imbroane, nr 70
⦁ Pod Calea Şagului

Chiar dacă începând cu 1 iunie intră în vigoare mai multe măsuri de relaxare în viaţa socială, vă reamintim şi vă recomandăm să respectaţi regulile obligatorii de gestionare a deşeurilor pe care RETIM le-a comunicat de la începutul pandemiei de coronavirus.

RETIM rămâne în contact direct cu clienţii săi pe canalele de comunicare online – website www.retim.ro, email contact@retim.ro si pagina oficială de Facebook.
De asemenea, operatorii serviciului de Call Center sunt disponibili la numărul +40 374 885 692, de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.

Citiţi mai departe

Administrație

Primarul Francisc Boldea anunță că la Lugoj vor fi construite peste 200 de apartamente, în următorii patru ani

Publicat

în

blocuri-ANL-LugojPrimarul Lugojului a anunțat că municipiul de pe Timiș a fost introdus de Agenția Națională de Locuințe într-un program, de patru ani, în urma căruia va beneficia de 150 de locuințe noi, adică șase blocuri.

„Agenția Națională pentru Locuințe, cu care avem o colaborare foarte bună ne-a transmis, în cursul zilei de ieri, Nota nr.45535/27.05.2020, prin care ne anunță că pe lângă cele 60 de apartamente cu două camere care sunt deja terminate,  s-a aprobat un program de construcție de locuințe, destinate închirierii, pentru tineri care au 35 de ani. Începând de anul viitor, până 2024, se vor construi 150 de unități locative, pe strada Timișoarei, în cartierul Militari. Șase blocuri de 25 de apartamente fiecare, toate cu două camere fiecare. De asemenea, în Cartierul Țesători, pe lângă cele 60, vor mai fi construite anul viitor încă 30 de unități locative pentru specialiștii din sănătate și învățământ”, a declarat pentru Lugojeanul.ro, primarul Francisc Boldea.

Edilul lugojean spune că s-au încheiat procesele și cu constructorul de la Blocul 1 MApN și acolo vor fi construite încă 48 de apartamente. „De asemenea, ne străduim împreună cu Ministerul Apărării pentru cele 64 de unități din celălalt bloc. Pentru toate, avem toate documentele aprobate pentru a începe construcția, care e împărțită pe etape și anual trebuie să se construiască cel puțin 30 de apartamente. Începe din acest an, din toamnă”, a declarat primarul Lugojului.

Francisc Boldea spune că din cele 150 de apartamente care urmează să fie construite în patru ani pe str. Timișoarei, 25 vor fi cedate Ministerului Apărării Naționale, care urmează să mai primească încă 30 și din cel de-al doilea bloc MApN, cel cu 64 de apartamente.

Citiţi mai departe

Administrație

Locuitorii unei străzi din Lugoj și-au băgat canalizare pe banii lor

Publicat

în

Foto Arhiva

Ajunși la capătul răbdărilor, câțiva locatari de pe o stradă din Lugoj au decis să-și cumpere singuri materialele și să-și bage canalizare pe banii lor. S-a întâmplat pe strada Siretului, o stradă aflată lângă Piața I.C. Drăgan și deci centrul orașului. Oamenii s-au declarat dezamăgiți de intervențiile primăriei și au decis să își cumpere singuri materiale pentru reparație.

După ce au finanțat proiectul, proprietarii din zonă au apelat la Meridian 22, societate care a lucrat la introducerea conductei noi și la efectuarea racordurilor.

“Este vorba despre o porţiune de 150-200 de metri, unde canalizarea este surpată. Lugojenii pe această stradă au solicitat, pe cheltuiala lor, să fie introdusă altă conductă de canalizare”, au precizat pentru presă reprezentanții Meridian 22.

Strada Siretului nu este singura cu probleme din cauza canalizării și a racordării la apă din oraș. Afectate sunt mai ales străzile din zona pieței, acolo unde s-au realizat recent lucrări de reasfaltare.

Citiţi mai departe

Cele mai citite