Connect with us

Administrație

Consilierii liberali propun reduceri și scutiri importante pentru impozitele și taxele locale din Lugoj

Publicat

în

FOTO eyeinthesky.ro

Grupul consilierilor liberali a transmis Primăriei Lugoj un proiect de hotărâre, pentru următoare ședință a Consiliului Local Lugoj, pentru diminuarea impozitelor și taxelor locale. Bogdan Blidariu, liderul grupului, spune că în aceste momente e necesară această reducere a taxelor.

RETIM

„Veniturile unui oraș depind de situația economică a orașului respectiv și de veniturile locuitorilor săi. Din cauza situației actuale veniturile Lugojului au scăzut foarte mult, deoarece o mare parte din veniturile noastre provin din impozitele pe salarii. În Lugoj, în ultimii trei ani au fost desființate peste 2.500 de locuri de muncă, din motive economice. Criza actuală a dus la pierderea a încă aproximativ 1000 de locuri de muncă. Grupul consilierilor PNL consideră că soluția firească ar fi aceea de reducere a taxelor și impozitelor locale, la nivelul minim prevăzut în codul fiscal.

Atât pentru persoane juridice cât și pentru fizice și sub nici o formă păstrarea acestora la nivelul maxim permis de lege, așa cum este în Lugoj la ora actuală. Chiar dacă aceste reduceri ar conduce la o diminuare a încasărilor pe termen scurt, pe termen lung ar contribui la relansarea economică locală care ar genera noi venituri la bugetul consolidat al municipiului Lugoj. menținerea impozitelor la nivelul propus în forma inițială de către primarul Francisc Boldea, la cote maxime, este o frână în dezvoltarea orașului. Prin proiectul pe care l-am înaintat, am propus și scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10 ani pentru proprietarii care și-au reabilitat termic locuințele pe cheltuiala proprie”, spune Blidariu. Mai jos, publicăm întregul proiect pregătit de PNL Lugoj.

AUTOLIV

 

PROIECT numărul ___ din ___ / 05 / 2020

Inițiatori, Consilierii locali

Anghel Mihai

Agache Mihai

Blidariu Bogdan

Epure Mariana

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj,

 

Având în vedere Referatul întocmit de către Consilierii Locali arătați mai sus, în calitate de inițiatori;

 

Având în vedere următoarele prevederi legale:

Articolul 56; Articolul 120, Aliniatul 1; Articolul 121, Aliniatele 1 și 2 și Articolul 139, Aliniatul 1 din Constituția României – Republicată;

Articolul 4 și Articolul 9 din Carta Europeană a autonomiei locale – adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 199/1997;

Articolul 7, Aliniatul 2 din Codul Civil;

Articolul 5, Aliniatul 1, Litera a; Articolul 5, Aliniatul 2; Articolul 16, Aliniatul 2; Articolul 20, Aliniatul 1, Litera b; Articolul 27; Articolul 30 și Articolul 76-1, Aliniatele 2 și 3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 1; Articolul 2, Aliniatul 1, Litera h; Titlul IX – integral, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

Titlul IX – integral, din Normele Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 344 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală – cu modificările și completările ulterioare;

OG 28/2008 privind Registrul agricol – aprobată prin Legea 98/2009 – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 6, Aliniatul 2 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Articolul 84; Articolul 87, Aliniatele 3 și 4; Articolul 129, Aliniatul 2, Litera b; Articolul 129, Aliniatul 4, Litera c și Articolului 136 din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul Articolului 139, Aliniatul 3, Litera c; Articolul 196, Aliniatul 1, Litera a și Articolul 243, Aliniatul 1, Litera a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1

Nivelul impozitelor și taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală și când prin lege sunt stabilite limite minime și maxime; cuantumul taxelor și impozitelor locale prevăzute în sumă fixă sau stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum și limitele amenzilor care se fac venituri la bugetul local; stabilirea nivelului bonificației de până la 10% conform  pevederilor Articolului 462, Aliniatul 2; Articolului 467, Aliniatul 2 și Articolului 472, Aliniatul 2 din Legea 227/2015; scutirile/reducerile de la plata taxelor și impozitelor locale și a taxelor în cazuri expres prevăzute de lege în acest sens; alte taxe locale; taxele speciale; majorarea impozitelor și taxelor locale conform Articolului 489  din Codul Fiscal se stabilesc conform Anexei 1 – TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către CL al Municipiului Lugoj, în limitele și în condițiile Titlului IX din Legea numărul 227/2015 privind Codul Fiscal.

Articolul 2

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 1. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca fiind monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la Articolul 456, Aliniatul 1, Litera x din Codul Fiscal. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de dobândire a clădirii; extras din Cartea Funciară. Scutirea se acordă pentru clădirile de tip muzeu sau casă memorială, încadrate în categoria ”monument istoric”, conform Articolului 3, Litera a din Legea 4222001 privind protejarea monumentelor istorice – republicată, cu modificările și completările ulterioareși care se regăsesc ca muzeu sau casă memorială în Lista Monumentelor istorice publicată ca Anexă la Ordinului Ministerului Culturii 2361/2010.
 2. b) clădirile restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 16 din Legea 10/2001; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 3. c) clădirile retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă retrocedarea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 4. d) clădirile restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 5. e) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI; extras din Cartea Funciară; certificat din care rezultă încadrarea în prevederile Articolului 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolului 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare .
 6. f) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, începând cu anul următor emiterii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procedura de acordare a scutirii va fi stabilită prin HCL, până la sfârșitul anului 2020.

 

Articolul 3

Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 2. b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 3. c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 – republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 4. d) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004 – cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 (cinci) ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează întabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie.

Articolul 4

Se acordă scutirea sau reducerea, după caz, a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau terenul aferent acesteia, aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut la nivel național ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, prevăzută la Articolul 456, Aliniatul 2, Litera k și Articolul 464, Aliniatul 2, Litera j din Legea 227/2015, în cuantumul și în condițiile prevăzute în Anexa 2.

Articolul 5

În cazul mijloacelor de transport hibride sau electrice, impozitul se reduce cu 100%.

Articolul 6

Procedura de eliberarea a autorizației privind desfășurarea de activități de alimentație publică ori de desfășurare de activități recreative este prezentată în Anexa 3.

Articolul 7

Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021.

Articolul 8

Îndeplinirea prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Economice – Serviciul Impozite și Taxe.

Articolul 9

Prezenta Hotărâre se comunică:

– Instituției Prefectului – Județul Timiș;

– Primarului Municipiului Lugoj;

– Direcției Administrație Publică Locală;

– Serviciului Impozite și Taxe;

– Direcției Economice;

– Biroului Autorizații, Liberă Inițiativă, Comercial, Contracte

– Compartimentului Audit

– Direcției Urbanism Patrimoniu

– Direcției Tehnice

– Serviciului Public Desfacere, Piețe, Târguri și Oboare;

– Direcției de Asistență Socială Comunitară;

–  SPCLEP Lugoj;

– Cetățenilor Municipiului Lugoj prin publicare și afișare;

– Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

 

SECRETAR GENERAL

Ciucu Dan

 

 

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Administrație

Luna aceasta încep lucrările de modernizare pe segmentul Lugoj-Timișoara Est. Termenul de execuție este estimat la 3 ani

Publicat

în

Autoritățile au anunțat că din luna martie încep lucrărilor de modernizare pe segmentul Lugoj-Timișoara Est al Magistralei CFR București-Timișoara. Proiectul, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), va aduce îmbunătățiri semnificative în infrastructura feroviară a României.

RETIM

Cu o lungime de 54 de kilometri, acest tronson va fi modernizat pentru a permite trenurilor de călători să atingă o viteză maximă de 160 km/h, sporind eficiența și confortul călătoriei. Contractul pentru aceste lucrări a fost semnat cu un constructor din Spania, valoarea acestuia ridicându-se la aproape 2 miliarde de lei, iar autoritățile sunt hotărâte să respecte acest grafic strâns.

Această investiție face parte dintr-un proiect mai amplu, care vizează modernizarea a aproximativ 160 de kilometri de linie de tren între Caransebeș, Timișoara și Arad. Toate cele patru loturi au beneficiat de finanțare din PNRR.

AUTOLIV

Citiţi mai departe

Administrație

Șapte milioane de euro de la bugetul local, adăugați la costurile privind construcția noului spital din Lugoj

Publicat

în

În ultima ședință a Consiliului local din Lugoj, unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi s-a referit la actualizarea devizului general pentru construcția noului spital. Valoarea devizului a crescut cu șapte milioane de euro, pe lângă ce 150 de milioane din finanțarea din PNRR.

RETIM

„Ce se întâmplă? Toată piața de construcții a fost bulversată de pandemie și de războiul din Ucraina și prețurile cresc într-un ritm accelerat. Și atunci Statul Român a introdus un capitol 7 – Actualizări. Noi am actualizat devizul în limitele finanțării noastre, fără a depăși plafonul de finanțare semnat. Prevăzători fiind, de la momentul semnării, noi am prevăzut o rezervă de 11 milioane de euro la proiect. În urma reevaluării devizului general, arhitectul ne-a spus că ar trebui să mai adăugăm undeva la 7 milioane de euro. Banii i-am luat din acea rezervă de implementare”, a declarat Claudiu Buciu, managerul de proiect al construirii noului spital din Lugoj.

Prima procedură de achiziție publică pentru găsirea unui constructor în vederea ridicării noului spital a eșuat. Constructorul selectat nu îndeplinea condițiile privind experiența în construirea de spital de asemenea mărime. Primăria Lugoj se pregătește să reia procedura de achiziție publică, urmând ca zilele următoare să lanseze o nouă licitație.

AUTOLIV

Citiţi mai departe

Administrație

110 persoane solicită în prezent casă de la Primăria Municipiului Lugoj

Publicat

în

FOTO Arhiva

Primăria Municipiului Lugoj a inițiat un proiect privind stabilirea listei de priorități pentru închirierea de locuințe sociale, în conformitate cu prevederile legale și cu analiza detaliată a situației sociale din oraș. Documentul va fi discutat de către consilierii locali, în ședința din 29 februarie.

RETIM

Conform documentului, întocmit pe baza Procesului-verbal al Comisiei sociale de analizare a cererilor de locuințe din fondul de stat, lista de priorități a fost actualizată și cuprinde 110 persoane aflate în situații de nevoi locative.

Locuințele sociale urmează să fie repartizate de către autoritățile administrației publice locale conform criteriilor stabilite, într-o ordine de prioritate care să reflecte nevoile și situațiile de urgență ale solicitanților. Conform reprezentanților Primăriei Lugoj, în această perioadă se efectuează și un inventar al locuințelor aflate în fondul de stat urmând identificarea celor care pot fi atribuite.

AUTOLIV

Citiţi mai departe

Administrație

Digul din centrul Lugojului, grav afectat de inundațiile din urmă cu patru ani, e încă în stare precară

Publicat

în

FOTO Arhiva

Digul din centru municipiului Lugoj, grav afectat de inundațiile devastatoare din urmă cu patru ani, rămâne într-o stare precară și astăzi, deși autoritățile promiteau repararea acestuia imediat după inundațiile din iunie 2020. Situat în cartierul Ștrand, digul de beton în lungime de aproape un kilometru continuă să fie o amenințare pentru comunitate.

RETIM

Responsabilii de la Apele Române anunțau acum doi ani că Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) va începe procedura de achiziție pentru reparații, iar proiectul tehnic a fost deja remis. Cu toate acestea, digul rămâne nereparat până în prezent.

Proiectul tehnic prevedea refacerea părților deteriorate ale parapetului, etanșarea rosturilor și fisurilor, și asigurarea unei permeabilități reduse la apă pe o lungime de 970 de metri. Cu toate acestea, lucrările nu au început din lipsă de acoperire bugetară.

AUTOLIV

Sorina Neaga, purtătorul de cuvânt al ABA Banat, a confirmat că investiția este prinsă în bugetul de investiții și că anul acesta se vor executa lucrările de refacere a digului.

Refacerea digului din centrul Lugojului, pe tronsoanele avariate de viituri, face parte din lucrarea complexă de investiții propusă de ABA Banat, și anume consolidare și reprofilare râu Timiș pe sector Lugoj, frontieră Serbia, județul Timiș. Este vorba de o lucrare foarte mare, întinsă până la granița cu Serbia. Achiziția execuției lucrărilor a fost finalizat anul trecut, în decembrie 2023, când a fost semnat și contractul de execuție al lucrărilor propuse. Lucrările prevăzute în această investiție vastă vor începe până în luna aprilie a acestui an. Nu ne putem pronunța cu exactitate când anume vor începe efectiv lucrările la parapetul de beton din municipiul Lugoj, dar putem spune vor demara anul acesta”, a declarat purtătorul de cuvânt, pentru Lugojeanul.ro.

În lipsa unei intervenții rapide și eficiente, cartierul Ștrand rămâne expus riscului de noi inundații și pagube materiale semnificative.

Citiţi mai departe

Cele mai citite