Connect with us

Administrație

Consilierii liberali propun reduceri și scutiri importante pentru impozitele și taxele locale din Lugoj

Publicat

în

FOTO eyeinthesky.ro

Grupul consilierilor liberali a transmis Primăriei Lugoj un proiect de hotărâre, pentru următoare ședință a Consiliului Local Lugoj, pentru diminuarea impozitelor și taxelor locale. Bogdan Blidariu, liderul grupului, spune că în aceste momente e necesară această reducere a taxelor.

Meniul zilei Vara 2021, Octavian

„Veniturile unui oraș depind de situația economică a orașului respectiv și de veniturile locuitorilor săi. Din cauza situației actuale veniturile Lugojului au scăzut foarte mult, deoarece o mare parte din veniturile noastre provin din impozitele pe salarii. În Lugoj, în ultimii trei ani au fost desființate peste 2.500 de locuri de muncă, din motive economice. Criza actuală a dus la pierderea a încă aproximativ 1000 de locuri de muncă. Grupul consilierilor PNL consideră că soluția firească ar fi aceea de reducere a taxelor și impozitelor locale, la nivelul minim prevăzut în codul fiscal.

Atât pentru persoane juridice cât și pentru fizice și sub nici o formă păstrarea acestora la nivelul maxim permis de lege, așa cum este în Lugoj la ora actuală. Chiar dacă aceste reduceri ar conduce la o diminuare a încasărilor pe termen scurt, pe termen lung ar contribui la relansarea economică locală care ar genera noi venituri la bugetul consolidat al municipiului Lugoj. menținerea impozitelor la nivelul propus în forma inițială de către primarul Francisc Boldea, la cote maxime, este o frână în dezvoltarea orașului. Prin proiectul pe care l-am înaintat, am propus și scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10 ani pentru proprietarii care și-au reabilitat termic locuințele pe cheltuiala proprie”, spune Blidariu. Mai jos, publicăm întregul proiect pregătit de PNL Lugoj.

 

RETIM

PROIECT numărul ___ din ___ / 05 / 2020

Inițiatori, Consilierii locali

Anghel Mihai

Agache Mihai

Blidariu Bogdan

Epure Mariana

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj,

 

Având în vedere Referatul întocmit de către Consilierii Locali arătați mai sus, în calitate de inițiatori;

 

Având în vedere următoarele prevederi legale:

Articolul 56; Articolul 120, Aliniatul 1; Articolul 121, Aliniatele 1 și 2 și Articolul 139, Aliniatul 1 din Constituția României – Republicată;

Articolul 4 și Articolul 9 din Carta Europeană a autonomiei locale – adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 199/1997;

Articolul 7, Aliniatul 2 din Codul Civil;

Articolul 5, Aliniatul 1, Litera a; Articolul 5, Aliniatul 2; Articolul 16, Aliniatul 2; Articolul 20, Aliniatul 1, Litera b; Articolul 27; Articolul 30 și Articolul 76-1, Aliniatele 2 și 3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 1; Articolul 2, Aliniatul 1, Litera h; Titlul IX – integral, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

Titlul IX – integral, din Normele Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 344 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală – cu modificările și completările ulterioare;

OG 28/2008 privind Registrul agricol – aprobată prin Legea 98/2009 – cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 6, Aliniatul 2 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Articolul 84; Articolul 87, Aliniatele 3 și 4; Articolul 129, Aliniatul 2, Litera b; Articolul 129, Aliniatul 4, Litera c și Articolului 136 din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul Articolului 139, Aliniatul 3, Litera c; Articolul 196, Aliniatul 1, Litera a și Articolul 243, Aliniatul 1, Litera a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1

Nivelul impozitelor și taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală și când prin lege sunt stabilite limite minime și maxime; cuantumul taxelor și impozitelor locale prevăzute în sumă fixă sau stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum și limitele amenzilor care se fac venituri la bugetul local; stabilirea nivelului bonificației de până la 10% conform  pevederilor Articolului 462, Aliniatul 2; Articolului 467, Aliniatul 2 și Articolului 472, Aliniatul 2 din Legea 227/2015; scutirile/reducerile de la plata taxelor și impozitelor locale și a taxelor în cazuri expres prevăzute de lege în acest sens; alte taxe locale; taxele speciale; majorarea impozitelor și taxelor locale conform Articolului 489  din Codul Fiscal se stabilesc conform Anexei 1 – TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către CL al Municipiului Lugoj, în limitele și în condițiile Titlului IX din Legea numărul 227/2015 privind Codul Fiscal.

Articolul 2

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 1. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca fiind monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la Articolul 456, Aliniatul 1, Litera x din Codul Fiscal. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de dobândire a clădirii; extras din Cartea Funciară. Scutirea se acordă pentru clădirile de tip muzeu sau casă memorială, încadrate în categoria ”monument istoric”, conform Articolului 3, Litera a din Legea 4222001 privind protejarea monumentelor istorice – republicată, cu modificările și completările ulterioareși care se regăsesc ca muzeu sau casă memorială în Lista Monumentelor istorice publicată ca Anexă la Ordinului Ministerului Culturii 2361/2010.
 2. b) clădirile restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 16 din Legea 10/2001; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 3. c) clădirile retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă retrocedarea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România – republicată, cu modificările și completările ulterioare; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 4. d) clădirile restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI/CUI/CIF solicitant; actul de proprietate din care rezultă restituirea imobilului în temeiul Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată; extras din Cartea Funciară; documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
 5. e) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se acordă în baza următoarelor documente justificative: cerere; buletin/CI; extras din Cartea Funciară; certificat din care rezultă încadrarea în prevederile Articolului 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolului 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare .
 6. f) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, începând cu anul următor emiterii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procedura de acordare a scutirii va fi stabilită prin HCL, până la sfârșitul anului 2020.

 

Articolul 3

Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 16 din Legea 10/2001 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 2. b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit Articolului 1, Aliniatul 10 din OUG 94/2000 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 3. c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit Articolului 1, Aliniatul 5 din OUG 83/1999 – republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
 4. d) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la Articolul 3 Aliniatul 1 Litera b și Articolul 4 Aliniatul 1 din Legea 341/2004 – cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 (cinci) ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează întabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie.

Articolul 4

Se acordă scutirea sau reducerea, după caz, a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau terenul aferent acesteia, aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut la nivel național ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, prevăzută la Articolul 456, Aliniatul 2, Litera k și Articolul 464, Aliniatul 2, Litera j din Legea 227/2015, în cuantumul și în condițiile prevăzute în Anexa 2.

Articolul 5

În cazul mijloacelor de transport hibride sau electrice, impozitul se reduce cu 100%.

Articolul 6

Procedura de eliberarea a autorizației privind desfășurarea de activități de alimentație publică ori de desfășurare de activități recreative este prezentată în Anexa 3.

Articolul 7

Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021.

Articolul 8

Îndeplinirea prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Economice – Serviciul Impozite și Taxe.

Articolul 9

Prezenta Hotărâre se comunică:

– Instituției Prefectului – Județul Timiș;

– Primarului Municipiului Lugoj;

– Direcției Administrație Publică Locală;

– Serviciului Impozite și Taxe;

– Direcției Economice;

– Biroului Autorizații, Liberă Inițiativă, Comercial, Contracte

– Compartimentului Audit

– Direcției Urbanism Patrimoniu

– Direcției Tehnice

– Serviciului Public Desfacere, Piețe, Târguri și Oboare;

– Direcției de Asistență Socială Comunitară;

–  SPCLEP Lugoj;

– Cetățenilor Municipiului Lugoj prin publicare și afișare;

– Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

 

SECRETAR GENERAL

Ciucu Dan

 

 

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Administrație

FOTO Lugojul bunelor maniere a dispărut. Tone de gunoaie pe malurile Timișului, în centrul orașului

Publicat

în

Meniul zilei Vara 2021, Octavian

Lugojul bunelor maniere, una dintre campaniile pornite de vechea administrație lugojeană, pare că a fost doar cu vorba întreținută “pe teren”. Zilnic, lugojenii aruncă tone de gunoaie pe unde apucă. Unul dintre locurile favorite unde ajung resturi de la ambalaje și alte deșeuri este malul Timișului.

În câteva imagini suprinse zilele acestea, mai mulți lugojeni au semnalat prezența unui număr tot mai mare de gunoaie lângă Podul de Beton, aruncate de pe falezele de lângă unviersitate și respectiv celelalte zone ale orașului. Chiar dacă polițiștii locali au amendat mai mulți lugojeni pentru gunoaie și resturi de la construcții, acțiunile acestora par a se fi încheiat.

RETIM

Lugojenii care au comentat a postarea de pe FAcebook spun că de vină ar fi “tinerii cu BMW de 1000 de euro, care sparg semințe zi și noapte în zonă”.

Sursa foto: Desideriu Iosif Schneider/Facebook.com

Citiţi mai departe

Administrație

Dezbaterile publice care vor sta la baza noului Plan Urbanistic General continuă, la Lugoj

Publicat

în

Primăria Municipiului Lugoj și UrbanizeHub au organizat luni, 20 septembrie 2021, de la ora 17.00, o dezbatere publică, în cadrul campaniei “Noi revitalizăm orașul”. Din cauza condițiilor meteo, întâlnirea a fost mutată din locația inițială în aer liber din cartierul Micro IV, la Casa Bredicenilor. Reprezentantul UrbanizeHub România, Radu Vânturache, a fost cel care a coordonat această dezbatere publică și a prezentat participanților temele zilei. Acesta a precizat că toate întâlnirile cu lugojenii au ca scop elaborarea temei de proiect pentru actualizarea Planului de Urbanism General al Lugojului, care nu a mai fost refăcut din anul 1998.

Meniul zilei Vara 2021, Octavian

Din partea administrației locale a participat Arh. Paul Gribincea, consilier al primarului, care a prezentat modul în care se desfășoară această colaborare cu UrbanizeHub și care este viziunea Primăriei Municipiului Lugoj. Arh. Paul Gribincea a vorbit și despre finalitatea primei întâlniri, din iunie, din cartierul Eftimie Murgu (Balta Lată), unde se află o zonă pentru care sunt necesare intervenții și care va fi transformată într-un spațiu de recreere în următoarea perioadă.

În continuare a fost prezentat rezultatul chestionarului, lansat pe site-ul Primărie Municipiului Lugoj, care a fost completat de peste 300 de lugojeni. Din documentul respectiv a rezultat că locuitorii orașului nu sunt satisfăcuți de felul în care arată spațiile publice și au făcut propuneri pentru reabilitarea unor zone, cum ar fi: Lunca Timișului, platoul din fața Casei de Cultură a Sindicatelor, parcurile, etc.

Reprezentantul UrbanizeHub i-a invitat pe participanți să marcheze, pe o imagine din satelit a orașului, cartierul de unde vin și locul unde le place să petreacă timpul. În același timp, lugojenii prezenți la dezbaterea publică au fost invitați și să-și exprime necesitățile și dorințele, pe care le-au scris pe mici bilețele, care au fost lipite pe un panou. Aceste propuneri au fost colectate și vor fi analizate în cadrul campaniei “Noi revitalizăm orașul”, derulată de Primăria Municipiului Lugoj împreună cu UrbanizeHub.

RETIM

Campania “Noi revitalizăm orașul” continuă, iar persoanele interesate pot să-și exprime opiniile prin completarea chestionarului accesând următorul link: https://arcg.is/1irCL8

UrbanizeHub România este una dintre cele mai importante grupări de specialiști în dezvoltare urbană, de la noi din țară și din Europa. În colaborarea cu Primăria Lugoj, UrbanizeHub implică o echipă interdisciplinară, formată din specialiști în comunicare, facilitare și design thinking, în peisagistică, în geografie economică, arhitectură și urbanism. În portofoliul UrbanizeHub se află colaborări importante cu Comisia Europeană, Banca Mondială, Ministerul Dezvoltării, EIT Climate-KIC Europe, dar și cu mai multe orașe din România.

Citiţi mai departe

Administrație

Se închide circulația în centrul Lugojului pentru câteva ore în weekend

Publicat

în

Meniul zilei Vara 2021, Octavian

Lugojul celebrează Săptămâna Europeană a Mobilității, prin activități care promovează sănătatea mintală și fizică a cetățenilor. Aceste activități se vor desfășura în aer liber, în Piața Victoriei, duminică, 19 septembrie, între orele 16:00 și 19:00. 

Activitatea face parte din campania Noi Revitalizăm Orașul și pune Lugojul pe harta orașelor care închid străzile pentru mașini. Clubul Sportiv Municipal Lugoj pregătește un antrenament demonstrativ și un joc de antrenament cu grupele copii și juniori, secția de fotbal. 

Clubul Copiilor Lugoj pregătește jocuri interactive și distractive pentru copiii de toate vârstele. Atenție, circulația va fi închisă pentru automobile în Piața Victoriei din Lugoj, între orele 16:00 și 19:00.

RETIM

Citiţi mai departe

Administrație

“Manevre” în Primăria Lugoj. Buciu a anulat o licitație dubioasă

Publicat

în

Meniul zilei Vara 2021, Octavian

Primarul Claudiu Buicu a anulat o licitație cel puțin dubioasă pe care angajații din administrația locală au realizat-o pe bani publici. O firmă lugojeană care se ocupă cu activități veterinare, și care are în administrare și fostul adăpost de câini fără stăpân al primăriei, a câștigat o licitație de tăiere a 200 de arbori din pădurile orașului.

Firma nu numai că nu are cod CAEN pentru aceste activități, dar nici vorbă de utilaje pentru aceste lucrări minuțioase. Suma pe care primăria a atribuit-o pentru lucrare a fost de 42.000 de lei. Întrebat despre această licitație, primarul s-a declarat șocat de ceea ce au putut face colegii lui din primărie.

“Firma nu are utilaje și nici obicet de activitate pentru așa ceva. Colegii mei din primărie au atribuit lucrarea, evident că am anulat-o imediat ce am aflat”, a declarat primarul Buciu pentru Lugojeanul.ro

RETIM

Deocamdată edilul șef al orașului nu a anunțat dacă va lua unele măsuri împotriva colegilor care au “reușit” această licitație. Surse din cadrul primăriei spun că de vină ar fi angajații mai vechi, din fost administrație, care au rămas înzestrați cu vechi obiceiuri cum sunt atribuirea de lucrări la firme de casă.

Citiţi mai departe
Publicitate
Publicitate

Cele mai citite